Sistemos „Integrra" privatumo ir slapukų naudojimo politika

  I. Bendrosios nuostatos

 1. „Integrra” sistemos privatumo ir slapukų naudojimo politika (toliau – Privatumo ir slapukų naudojimo politika) nustato, kaip „Integrra“ sistemoje renkami, tvarkomi ir saugomi duomenų subjekto (asmenų) (toliau – vartotojas) duomenys. 
 2. Sistema –  ,,Integrra” elektroninė dokumentų valdymo sistema veikianti debesų kompiuterijos pagrindu, kurią sukūrė, prižiūri ir tobulina UAB ,,Idamas”. 
 3. Vartotojas – fizinis asmuo registruotas Sistemoje, kuris ja naudojasi, turi atskirą prisijungimo vardą ir slaptažodį bei kurio duomenys yra tvarkomi;
 4. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – Vartotoju, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
 5. Duomenų valdytojai -  įstaigos, kurios naudojasi ,,Integrra” sistema. 
 6. Duomenų tvarkytojai – įstaigos, kurios naudojasi sistema, Vartotojai ir UAB ,,Idamas”.
 7. Duomenų valdytojai yra įstaigos, kurios naudojasi UAB „Idamas“ sistemų paslaugomis.
 8. Duomenų tvarkytojai –  įstaigos, vartotojai ir UAB „Idamas“.
 9. Duomenų tvarkymo tikslas – užtikrinti sistemos funkcijų vykdymą, vartotojų bendravimą, informavimą ir sėkmingą identifikavimą.
 10. II. Duomenų tvarkymas

 11. Sistemoje renkami ir kaupiami tik tie duomenų subjektų duomenys, kurie reikalingi funkcijoms atlikti arba sėkmingai identifikuoti duomenų subjektą Sistemoje. 
 12. Duomenų valdytojai priima sprendimus dėl duomenų subjektų rinkimo, tvarkymo, saugojimo ir naikinimo. 
 13. Visos paslaugos Sistemoje teikiamos tik registruotiems vartotojams. 
 14. Sistemoje tvarkomi šie duomenys:
  1. Vartotojo duomenys:
   1. el. paštas;
   2. slaptažodis;
   3. vardas;
   4. pavardė;
   5. lytis;
   6. rolė;
   7. pareigos;
   8. dalinys;
   9. telefono Nr.;
   10. gimimo data.
  2. Įstaigos duomenys:
   1. pavadinimas;
   2. įmonės kodas;
   3. adresas;
   4. el. pašto adresas.
 15. Privatumo ir slapukų naudojimo politikos 13.1.1 - 13.1.8 papunkčiuose nurodyti įstaigos duomenys yra privalomi ir tvarkomi siekiant užtikrinti sėkmingą vartotojo identifikavimą. 
 16. Kiti Privatumo politikos 13 punkte pateikti vartotojų duomenys nėra privalomi ir tvarkomi konkretaus duomenų valdytojo sprendimu. 
 17. Vartotojų duomenų įvedimas:
  1. už vartotojų duomenų į Sistemą įvedimą atsako patys vartotojai;
  2. už registracijos metu į Sistemą įvestus duomenis, atsako patys vartotojai. 
 18. Pastebėjus netikslumus vartotojų duomenyse, jie nedelsiant turi būti patikslinami ir pataisomi. 
  1. Vartotojas, pastebėjas netikslius savo duomenis, privalo nedelsiant juos patikslinti. 
  2. Jei Vartotojas negali patikslinti duomenų, tai jis turi kreiptis į UAB ,,Idamas”, kuri savo ruožtu nedelsiant patikslina netikslius vartotojo duomenis. 
 19. III.   Duomenų saugojimas ir naikinimas

 20. Duomenys Sistemoje nėra naudojami ir saugomi ilgiau, nei reikalinga tikslams, kuriems jie buvo skirti. 
 21. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, duomenys perkeliami į elektroninį archyvą. 
 22. Vartotojų duomenys sistemoje ištrinami arba perduodami duomenų valdytojui, jeigu:
  1. sistema būtų likviduojama;
  2. vartotojas atsisako paslaugų.
 23. Duomenų valdytojo archyve duomenys laikomi Lietuvos įstatymuose nustatytą laikotarpį, kuriam pasibaigus duomenys perduodami į valstybinį archyvą arba sunaikinami. 
 24. Jokie Vartotojų duomenys negali būti naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais be Vartotojo sutikimo. 
 25.                       

  IV. Vartotojų teisių ir duomenų saugos užtikrinimas

 26. Sistemoje tvarkomais duomenimis nėra dalijamasi ir jie neatskleidžiami jokiems tretiesiems asmenims be vartotojų sutikimo, išskyrus atvejus, jeigu duomenis reikia atskleisti laikantis teisinių įsipareigojimų ar teisminių institucijų sprendimų.
 27. Vartotojai gali bet kuriuo metu prieiti, peržiūrėti, taisyti ar patikslinti savo duomenis, prisijungdami prie savo vartotojo paskyros ir apsilankydamas savo profilio nustatymuose.
 28. V. Duomenų apsaugos saugumo užtikrinimas

 29. UAB „Idamas“ privalo užtikrinti, kad vartotojų duomenys kaupiami ir laikomi saugiai, laikantis Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento ir visų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugą:
  1. sistemoje kuriamos ir nuolat atnaujinamos techninės ir organizacinės priemonės ir procedūros tam, kad būtų užtikrintas Sistemos saugumas ir tuo pačiu apsaugoti vartotojų duomenys;
  2. nuolat tobulinamas saugumas, siekiant užkirsti kelią nesankcionuotam ar neteisėtam vartotojų duomenų tvarkymui ir atsitiktiniai, nesankcionuotai ar neteisėtai prieigai prie vartotojų duomenų, taip pat atsitiktiniam, nesankcionuotam ar neteisėtam vartotojų duomenų naudojimui, tvarkymui, kopijavimui, pakeitimui, perdavimui, praradimui, sunaikinimui ar sugadinimui.
 30. Vartotojų duomenų saugumo užtikrinamas:
  1. naudojant duomenų šifravimą;
  2. naudojant tik autorizuotą prieigą prie Sistemos;
  3. ribojant prieigą prie vartotojų duomenų pagal Sistemos vartotojų teises;
  4. sistemos tarnybinėse stotyse, UAB „Idamas“ darbuotojų, dirbančių su Sistema, kompiuteriuose nuolat veikia apsauga nuo žalingų programų, kuri reguliariai, ne rečiau kaip kartą per dieną yra atnaujinama;
  5. prie Sistemos tarnybinių stočių negali prisijungti neautorizuoti asmenys;
  6. už patalpų, kuriose yra Sistemos tarnybinės stotys, saugumą atsako UAB „Idamas“ darbuotojai arba kitos įmonės, šias paslaugas teikiančios pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį, darbuotojai;
  7. UAB “Idamas” savo veikloje vadovaujasi informacijos saugos standarto ISO 270001 nuostatomis, užtikrinančiomis asmens duomenų saugą ir realizuojančiomis Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento IV skyriaus reikalavimus duomenų tvarkytojams;
  8. vartotojai turi užtikrinti, kad kompiuteriuose yra įdiegta apsauga nuo žalingų programų, kuri reguliariai yra atnaujinama.
 31. Vartotojų prieigos teisės:
  1. vartotojai, turintys prieigos teisę, gali: 
   1. peržiūrėti savo duomenis, nurodytus Privatumo politikos 13.1.1 - 13.1.4, 13.1.9 - 13.1.10 papunkčiuose;
   2. tvarkyti savo duomenis, nurodytus Privatumo politikos 13.1.1 - 13.1.4; 13.1.9 - 13.1.10 papunkčiuose.
  2. vartotojai, turintys įstaigos ar sistemos administratoriaus prieigos teises, gali: 
   1. peržiūrėti ir tvarkyti savo duomenis, nurodytus atitinkamai 13.1.1 - 13.1.10; papunkčiuose. 
   2. peržiūrėti ir tvarkyti vartotojų duomenis nurodytus 13.1.3 - 13.1.10 papunkčiuose. 
 32. Vartotojams prieiga panaikinama Vartotojo iniciatyva. 
 33. Už Sistemos ir vartotojų duomenų atsarginių kopijų darymą atsako UAB „Idamas“ arba kita įmonė, šias paslaugas teikianti pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį:
  1. kiekvieną dieną daromos atsarginės dieninės Sistemos ir jos duomenų bazių kopijos, kurios saugomos ne mažiau kaip 30 dienų nuo jos padarymo dienos;
  2. už Sistemos ir vartotojų duomenų atkūrimą iš atsarginių duomenų kopijų atsako UAB „Idamas“ arba kita įmonė, šias paslaugas teikianti pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį;
  3. sistemos saugos priemonės negali apsaugoti vartotojų duomenų nuo kitų vartotojų veiksmų, kurie gali atskleisti vartotojų duomenis, pavyzdžiui, netinkamai apsaugota darbo vieta, asmens duomenys atspausdinami ir laikomi visiems matomoje vietoje ir pan;.
  4. saugos priemonės neatleidžia vartotojų nuo pareigos imtis atitinkamų priemonių, kad būtų užtikrintas vartotojų duomenų saugumas, ypatingai vengiant pateikti akivaizdžius vartotojo identifikavimo vardus, slaptažodžius, reguliariai keičiant slaptažodį ir neatskleidžiant savo vartotojo slaptažodžio ar nesuteikiant kitiems asmenims prieigos prie savo naudotojo paskyros ir savo asmens duomenų;
  5. įvykus saugumo incidentui, įstaigos ir UAB „Idamas“ turi imtis veiksmų, kad būtų likviduotos saugumo spragos ir būtų užtikrintas asmens duomenų saugumas.
 34. VI. Slapukai

 35. Interneto svetainėse naudojami išmanūs ir naudingi metodai siekiant padidinti jų patogumą ir padaryti jas kuo įdomesnes kiekvienam vartotojui. Vienas iš geriausiai žinomų metodų yra susijęs su slapukais (angl. „cookies“). 
 36. Kaip ir kitose interneto svetainėse, Duomenų tvarkytojas UAB „Idamas“ siekdamas suteikti kuo geresnę patirtį naudojantis „Integrra“ sistema, taip pat naudoja slapukus.
 37. Svetainėje naudojamų slapukų tikslas yra užtikrinti patogų naudojimąsi ,,Integrra” sistemos interneto puslapiu, jo funkcionalumą ir efektyvumą. Slapukai nesuteikia Duomenų tvarkytojui UAB „Idamas“ jokių galimybių patekti į vartotojo kompiuterį ir negali nuskaityti jokios standžiajame diske įrašytos informacijos.
 38. VII. Slapukų naudojimas

 39. „Integrra“ sistema naudoja slapukus lankytojų statistiniams duomenims rinkti. „Integrra“ sistemos slapukų naudojimo tikslas – pagerinti apsilankiusiems vartotojams interneto svetainės naudojimo patirtį.
 40. Slapukas- tai mažas tekstinis failas, kurį internetinėje svetainė įrašo į kompiuterį arba mobilųjį prietaisą, kai vartotojas toje svetainėje apsilanko. Slapukai plačiai naudojami tam, kad interneto svetainės veiktų arba veiktų efektyviau, ir siekiant suteikti informacijos svetainės savininkams.
 41. Teisinis pagrindas naudoti slapukus yra Duomenų Tvarkytojo UAB „Idamas“ teisėtas interesas užtikrinti interneto svetainės techninį funkcionavimą. Tais atvejais, kai slapukai naudojami siekiant prisiminti vartotojų pasirinktis bei kaupti statistiką, teisinis pagrindas slapukų naudojimui yra sutikimas gaunamas naujo vartotojo registravimosi momentu.
 42. VIII. Slapukų rūšys ir funkcijos

 43. Dokumentų ir užduočių valdymo sistemoje „Integrra“ yra dvi pagrindinės slapukų kategorijos: ryšio seanso ir pastovūs. Ryšio seanso slapukai yra laikini slapukai, kurie veikia, kol išjungiama naršyklė. Pastovūs slapukai lieka standžiajame diske arba įrenginyje, kol jie būna ištrinami arba baigiasi jų galiojimo laikas. Tiek ryšio seanso, tiek pastovius slapukus galima naudoti svetainės atžvilgiu.
 44. Šie slapukai yra naudojami saugumo tikslais, siekiant palengvinti naršymą, efektyviau rodyti informaciją ir geriau pateikti specialiai pritaikytą informaciją. Taip pat yra galimybė naudoti slapukus rinkti statistinę informaciją apie svetainės naudojimą, kad Duomenų Tvarkytojas UAB ,,Idamas“ galėtų nuolat gerinti svetainės dizainą ir funkcijas, suprasti, kaip vartotojai naudoja „Integrra“ sistemos internetinę svetainę, ir padėti spręsti su svetaine susijusius klausimus.
 45. IX. Slapukų valdymas bei pašalinimas

 46. Visus slapukus, esančius įrenginyje, galima ištrinti ar nustatyti, kad interneto naršyklės neleistų įdiegti slapukų. Tačiau jei yra pakeičiami nustatymai, tokiu atveju gali tekti rankiniu būdu įvesti savo pageidaujamus nustatymus kaskart apsilankius interneto svetainėje. Be to, kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti. 
 47. Norint daugiau sužinoti, kaip reikia valdyti slapukus, galima apsilankyti naudojamose naršyklių svetainėse:
  1. „Firefox“ - https://support.mozilla.org/lt/kb/Slapuk%C5%B3%20valdymas
  2. „Chrome“ - https://support.google.com/chromebook/answer/95647?hl=lt
  3. „Internet Explorer“ -  
 48.     http://windows.microsoft.com/lt-lt/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

 49. Duomenų Tvarkytojas UAB „Idamas“ informuoja, kad jeigu slapukai bus pašalinti, nebus galima užtikrinti, jog dokumentų ir užduočių valdymo sistemos „Integrra“  interneto svetainė veiks tinkamai. Kai kurios svetainės funkcijos gali būti prarastos, be to, slapukų pašalinimas nereiškia, jog tuo pačiu bus pašalinta ir reklama. Tai reiškia, kad reklamos daugiau nebus pritaikomos prie vartotojų interesų.
 50. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti internete             http://www.aboutcookies.org/.
 51. X.  Sistemos ,,Integrra” naudojami slapukai

 52.  Sistemos ,,Integrra” naudojami slapukai:
 53. Slapuko pavadinimas

  Slapuko paskirtis

  Sukūrimo momentas

  Galiojimo laikas

  Tinklapio naudojami slapukai

  PHPSESSID

  PHP sesijos slapukas, būtinas svetainės veikimui

  Sesijos pradžioje

  Iki sesijos pabaigos

  activesMenuBlocks

  Saugoma vartotojų atidarytų meniu skilčių informacija, kad vartotojas prisijungus būtų grąžintas į paskutinę kurioje buvo

  Sesijos pradžioje

  1 metai

  cookieconsent_dismissed

  Slapukų politikos parodymo ir sutikimo fakto fiksavimas

  Sesijos pradžioje

  1 metai

  hidedTooltips

  Saugomas vartotojo pasirinkimas paslėpti ar rodyti pagalbos informaciją.

  Sesijos pradžioje

  1 metai

  ibbid

  Vartotojų nukreipimo pagal žiniajuostę fakto fiksavimo slapukas.

  Sesijos pradžioje

  1 metai

  Google analytics slapukai

  _gat

  Šis slapukas naudojamas siekiant riboti užklausų dažnumą

  Sesijos pradžioje

  1 metai

  _utmb

  Google analytics, apsilankymų, sesijų fiksavimas

  Sesijos pradžioje

  2 metai

  _utmc

  Google analytics, veikia kartu su utmb fiksuojant sesijų dažnį

  Sesijos pradžioje

  Iki sesijos pabaigos

  __utmt

  Google analytics, sesijų dažnumo (skaičiavimo) ribojimas

  Sesijos pradžioje

  10 min.

  __utmv

  Google analytics, sesijų istorija

  Sesijos pradžioje

  2 metai

  __utmz

  Google analytics. Lankymo duomenys

  Sesijos pradžioje

  6 mėn.

 54. Trečiųjų asmenų slapukai – kai kurie skelbimai, kuriuos vartotojas mato sistemoje        ,,Integrra”, yra pateikti kitų ūkio subjektų. Kai kurie iš šių subjektų naudoja savo pačių slapukus analizuodami, kiek žmonių matė konkretų skelbimą ar turinį, arba kiek žmonių matė jį daugiau negu vieną kartą. Tokius slapukus kuriančios bendrovės taiko savo parengtas politikas ir sistema ,,Integrra” neturi jokios įtakos tokių slapukų kūrimui ar jų saugojimui. Rekomenduojame vartotojams atskirai pasidomėti tų bendrovių privatumo ar slapukų politika, kuri patalpinta jų interneto tinklalapiuose:
  1. Adform – http://site.adform.com/privacy-policy/en/
  2. DistrictM– https://districtm.net/en/page/platforms-data-and-privacy-policy/ 
  3. Google – https://www.google.com/policies/technologies/partner-sites/
  4. iBILLBOARD – http://www.ibillboard.com/privacymanagement/
 55. XI. Baigiamosios nuostatos

 56. Sistemos administracija turi teisę sistemos vartotojo aplinkoje įkelti UAB „Idamas“   rėmėjų informaciją, nepažeidžiančią visuotinai priimtų etikos normų ir netrukdančią sistemos vartotojų darbui.
 57. UAB „Idamas“ turi teisę pakeisti ir atnaujinti šias Taisykles.
 58. Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 59. Šiose taisyklėse numatytiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 60. Šalys įsipareigoja visus kylančius ginčus dėl Taisyklių vykdymo spręsti derybų būdu. Neišsprendus ginčo derybų būdu, teisminiai ginčai nagrinėjami pagal UAB „Idamas“ buveinės vietą.
 61. Kontaktinė informacija klausimas susijusiems su asmens duomenų valdymu / tvarkymu ir duomenų subjekto teisių realizavimu - el. paštas bdar@idamas.lt.