Sistemos „Integrra" naudojimo taisyklės

I. Sąvokos

 1. Taisyklėse naudojamos sąvokos atitinka apibrėžtas 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau - Bendrasis asmens duomenų apsaugos reglamentas, BDAR). 
 2. Sistema –  ,,Integrra” elektroninė dokumentų valdymo sistema veikianti debesų kompiuterijos pagrindu, kurią sukūrė, prižiūri ir tobulina UAB ,,Idamas”. 
 3. Vartotojas – fizinis asmuo registruotas Sistemoje, kuris ja naudojasi, turi atskirą prisijungimo vardą ir slaptažodį bei kurio duomenys yra tvarkomi.
 4. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – Vartotoju, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
 5. Duomenų valdytojai -  įstaigos, kurios naudojasi ,,Integrra” sistema. 
 6. Duomenų tvarkytojai – įstaigos, kurios naudojasi sistema, Vartotojai ir UAB ,,Idamas”.

II. Bendrosios nuostatos

 1. Vartotojų sutartį su Sistema sudaro bei naudojimasis Sistema vykdomas remiantis šiame dokumente pateiktomis taisyklėmis (toliau - Taisyklės) ir Sistemos privatumo ir slapukų naudojimo politika (toliau – Privatumo ir slapukų naudojimo politika).
 2. Laikoma, kad asmuo prisijungdamas prie Sistemos ir patvirtindamas šias Taisykles paspausdamas nuorodą ,,Susipažinau ir sutinku”, yra susipažinęs su Taisyklėmis bei Privatumo politika ir sutinka su visomis jose nurodytomis sąlygomis. 
 3. Užsiregistravęs asmuo tampa Sistemos Vartotoju, kuris įgyja pagal Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas.
 4. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktus   Sistemos administratoriai turi teisę bet kuriuo metu iš anksto neįspėdami vartotojų pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Naujos Taisyklės  įsigalioja nuo jų patalpinimo į šią svetainę momento. Tuo atveju, kai keičiamos esminės Taisyklių sąlygos – Vartotojai turi iš naujo sutikti su naudojimo sąlygomis. 
 5. Vartotojai nesutinkantys su Taisyklių sąlygomis, negali naudotis Sistemos paslaugomis. 
 6. Sistemos administratoriai nėra atsakingi ir nekompensuoja Vartotojui jo patirtos žalos, kuri kyla dėl Taisyklėse ar Privatumo ir slapukų naudojimo politikoje numatytų sąlygų nesilaikymo.

III. Asmens duomenų valdymo ir tvarkymo nuostatos

 1. Sistemos duomenų bazėje saugomi duomenys apie sistemos vartotojus įvardinti privatumo ir slapukų politikoje 13 punkte. Visa įvardinta informacija būtina korektiškam Sistemos funkcionavimui. 
 2. Duomenų valdymo tikslas:
  1. Vartotojų identifikavimas ir teisių/rolių priskyrimas.
  2. Sistemos funkcijų realizavimas - dokumentų, užduočių kūrimas, pasirašymas, persiuntimas, kitos susijusios dokumentų ir procesų valdymo funkcijos. 
 3. Duomenų tvarkymo tikslas - užtikrinti sistemos funkcijų vykdymą, vartotojų bendravimą, informavimą ir sėkmingą identifikavimą. 
 4. Asmuo prieš tapdamas Vartotoju turi užsiregistruoti Sistemoje. 
 5. Vartotojui registruojantis prie sistemos pateikiamos šios taisyklės ir teisė išreikšti sutikimą, kad jo duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis šiose Taisyklėse nurodytais atvejais ir tikslais. 
 6. Vartotojas turi teisę žinoti apie savo duomenų tvarkymą ir jo procedūras. Vartotojas gali kreiptis į Duomenų valdytoją arba į Duomenų tvarkytoją ir paklausti, kokie jo duomenys ir kaip jie yra tvarkomi. 
 7. Vartotojas gali matyti savo asmens Duomenis prisijungęs prie Sistemos.
 8. Vartotojas turi teisę koreguoti savo asmens Duomenis Sistemoje. Jei Vartotojo vaidmuo Sistemoje tinkamai nustatytas (tai užtikrina Duomenų valdytojas ir Duomenų tvarkytojas), vartotojas gali prisijungti prie Sistemos ir pakoreguoti savo Duomenis.
 9. Vartotojas turi teisę reikalauti ištaisyti arba ištrinti Duomenis iš Sistemos, jei jie tvarkomi, nesilaikant įstatymų ir kitų teisės aktų.
 10. Vartotojas turi teisę pareikšti nenorą, kad Duomenys būtų tvarkomi. Tokiu atveju vartotojas turi kreiptis į Duomenų valdytoją, kuris, susiderinęs su Duomenų tvarkytoju, išspręstų ginčą.
 11. Įstaigų darbuotojai, įgalioti dirbti su Duomenimis, privalo jų neatskleisti tretiesiems asmenims. Tai lieka galioti ir asmeniui pakeitus darbovietę arba pareigas, arba nušalinus asmenį nuo darbo su Sistema. 
 12. Be teisių tiesiogiai įvardintų šiose Taisyklėse asmens duomenų subjektai (sistemos vartotojai) turi visas teises apibrėžtas Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento III skyriuje.
  1. Vartotojų duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatomis. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais asmens duomenų valdymo, tvarkymo ir apsaugos aspektus. 
  2. Visais asmens duomenų valdymo/tvarkymo klausimais duomenų subjektai gali kreiptis į UAB ,,Idamas” 38 punkte nurodytais kontaktais. UAB ,,Idamas”, būdamas dokumentų ir užduočių valdymo sistemos ,,Integrra” operatoriumi, pasilieka teisę duomenų subjekto užklausą  susijusią su duomenų valdymu / tvarkymu nukreipti atitinkamai įstaigai, esančiai konkretaus vartotojo duomenų valdytoju. 

IV. Vartotojų elgesys 

 1. Vartotojas yra visiškai atsakingas už savo pranešimus, komentarus, bet kokios įkeliamos informacijos turinį, siųstą ar įkeltą naudojantis Sistema.
 2. Sistemos administracija neatsako už jokią pranešimų, komentarų ar kitų Vartotojų veiksmų padarytą  materialinę ir nematerialinę žalą, kurią gali patirti kiti asmenys.
 3. Draudžiama Sistemą naudoti tokiu būdu, dėl kurio Sistemos veikimas arba prieiga prie jos bus (arba tikėtina, kad gali būti) pertraukta, pažeista arba pabloginta.
 4. Sistemą draudžiama naudoti:
  1. apgaulės tikslais arba jei naudojimas susijęs su kriminaliniu nusikaltimu ar kita neteisėta veikla;
  2. naudoti arba siųsti bet kokią medžiagą, kuri yra neteisėta, žalinga, nepadori, grasinamojo, įžeidžiamojo pobūdžio, sukelianti deliktinę atsakomybę, šmeižikiška, pažeidžianti garbę ir orumą, vulgari, nepadori, susijusi su vaikų pornografija, gašlaus, nešvankaus, niekinamojo pobūdžio, pažeidžianti kito asmens privatumą, skleidžianti neapykantą ar nepriimtina rasiniu, etniniu ar kitokiu požiūriu;
  3. persekiojimo, bauginimo ir (arba) priekabiavimo prie kito asmens tikslais, taip pat kitų asmenų smurto kurstymui;
  4. bet kokius veiksmus, kurių pagalba siekiama pakenkti nepilnamečiams.
 5. Sistemoje draudžiama:
  1. apsimesti kitu asmeniu ir melagingai nurodyti ar kitaip neteisingai paskelbti apie savo ryšį su fiziniu ar juridiniu asmeniu;
  2. mėginti gauti prieigą prie kito asmens paskyros. Asmeniui pateikus neteisingą slaptažodį 8 (aštuonis) kartus informacija fiksuojama administravimo įrankyje, kuriame išsaugomas bandyto prisijungti įrenginio IP adresas, laikas ir data;
  3. manipuliuoti identifikacine informacija, siekiant nuslėpti asmens tapatybę;
  4. kliudyti, trikdyti ar neleisti kitam Vartotojui naudotis interneto svetaine, paslaugomis, medžiagomis ar kitomis susijusiomis svetainėmis, paslaugomis ar medžiagomis;
  5. gauti prieigą ar mėginti gauti prieigą prie medžiagos, prie kurios Vartotojas neturi leidimo prieiti ar panaudojant priemones, kuriomis sąmoningai nebuvo suteikta leidimo naudotis per interneto svetainę ar teikiant paslaugas.

V. Intelektinės nuosavybės apsauga

 1. Visos teisės į Sistemą saugomos Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Joks Sistemoje esantis turinys ar kitokia informacija negali būti atgaminamas, padaromas, viešai prieinamas arba platinamas be išankstinio raštiško Sistemos kūrėjo sutikimo. 

VI. Baigiamosios nuostatos

 1. UAB ,,Idamas” turi teisę pakeisti ir atnaujinti šias Taisykles. 
 2. Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. 
 3. Šiose taisyklėse numatytiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 4. Šalys įsipareigoja visus kylančius ginčus dėl Taisyklių vykdymo spręsti derybų būdu. Neišsprendus ginčo derybų būdu, teisminiai ginčai nagrinėjami pagal UAB „Idamas“ buveinės vietą.
 5. Kontaktinė informacija klausimams susijusiems su asmens duomenų valdymu/tvarkymu ir duomenų subjekto teisių realizavimu - el. paštas bdar@idamas.lt